13,000 ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தற்காலிகமாக நிரப்ப உத்தரவு!

13,000 ஆசிரியர் பணியிடங்களை ஒப்பந்த ஊதியம் அடிப்படையில் பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலம் நியமனம் செய்ய கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. 

TN School Recruitment 2022 – for 152 Senior Fellows Post Apply Online

TN School Recruitment 2022: Tamilnadu School Education will post 152 Fellows Jobs in 2022. Candidates who are interested in the job description and have met all of the eligibility requirements can read the notification and apply online. To apply for a position in the Tamilnadu School Education Department, go to www.tnschools.gov.in.

TN TRB Annual Planner 2022-2023

Annual Planner for Tamil Nadu TRB 2022-2023: The Tamilnadu Teachers Recruitment Board (TRB) intends to hold various exams in various services to fill approximately 9,494 vacancies in the Tamilnadu state Annual Planner for Tamilnadu TRB 2022-2023: The Tamilnadu Teachers Recruitment Board (TRB) intends to hold various exams for various services in order to fill 9,494 vacancies in the state government of Tamilnadu. At http://trb.tn.nic.in/, the Tamilnadu Teacher Recruitment Board has published the official Tentative Annual Planner of Upcoming TRB vacancies and exam details for the years 2022-2023. The above-mentioned schedule is only a guideline. This is only for the purpose of providing information to candidates who are interested in teaching jobs so that they can prepare for the upcoming exam. This post will gives the details like, how many Vacancies in TRB, Tentative date of Notification & Tentative date of Examination of Teacher Recruitment Board for the year 2022-23.